BIP - Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego
 
BIP - Stowarzyszenie PS w KiełpinieOferty pracy

Nauczyciel j. angielskiego
Szkoła Podstawowa w Kiełpinie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko nauczyciela j. angielskiego
kontakt: 586942144

Wytworzył:Jolanta Kosznik2018-08-20
Udostępnił:Jolanta Kosznik2018-08-20 10:59:53
Zmodyfikował:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół w Kiełpinie na stanowisko

 

NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kiełpinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane następujące kandydatki:

Lp.

Nazwisko imię

Adres zamieszkania

1.

Marlena Kożyczkowska

ul. Długa 101, 83-307 Kiełpino

2.

Magdalena Pettke

ul. Kolejowa 13, 83-307 Kiełpino

3.

Magdalena Gawkowska

os. Mestwina 31, 83-314 Somonino

4.

Barbara Moskal

ul. Szpitalna 39/9, 83-332 Dzierżążno

Dyrektor Zespołu Szkół

    Jolanta Kosznik


Wytworzył:Jolanta Kosznik2016-08-22
Udostępnił:Jolanta Kosznik2016-08-22 21:53:20
Zmodyfikował:
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO WOŹNA ODDZIAŁOWA

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA

(nazwa stanowiska pracy)

 

Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Nazwisko imię

Adres zamieszkania

1.

Hoppe Karolina

os. Wybickiego 21/25, 83-300 Kartuzy

2.

Izdebska Katarzyna

os. XX-lecia  10/18

3.

Kowalewska Hanna

ul.  Długa 7, 83-307 Kiełpino

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18.08.2016 r. godz. 12:00

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Jolanta Kosznik


Wytworzył:Jolanta Kosznik2016-08-16
Udostępnił:Jolanta Kosznik2016-08-16 22:35:01
Zmodyfikował:Jolanta Kosznik2016-08-16 22:42:34
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

(nazwa stanowiska pracy)

 

Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

 1.  

Gawkowska Magdalena

os. Mestwina 31, 83-314 Somonino

2.

Gojtowska Agata

ul. Brunona 12, 83-300 Kartuzy

3.

Gruchała Dorota

ul. Długa 34, Garcz, 83-333 Chmielno

4.

Kanczkowska Katarzyna

ul. Kartuska 9, Prokowo  83-300 Kartuzy

5.

Kożyczkowska  Marlena

ul. Długa 101, 83-307 Kiełpino

6.

Miotk Natalia

ul. Słoneczna 14, 83-333 Chmielno

7.

Moskal Barbara

ul. Szpitalna 39/9, 83-332 Dzierżążno

8.

Paracka Anna

os. Wybickiego 5A/16, 83-300 Kartuzy

9.

Pettke Magdalena

ul. Kolejowa 13, 83-307 Kiełpino

10.

Trepczyk Joanna

ul. Gdańska 24, 83-332 Borkowo

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18.08.2016 r. od godz. 10:00

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Jolanta Kosznik

 


Wytworzył:Jolanta Kosznik2016-08-16
Udostępnił:Jolanta Kosznik2016-08-16 22:31:18
Zmodyfikował:Jolanta Kosznik2016-08-24 12:02:38
Ogłoszenia nieaktualne

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KIEŁPINIE

o g ł a s z a

NABÓR NA STANOWISKO - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko – nauczyciel wychowania przedszkolnego

2. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół w Kiełpinie

3. Okres zatrudnienia: od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

5. Wymiar zatrudnienia: 25 godzin tygodniowo

6. Ilość wolnych stanowisk pracy: 4

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Kwalifikacje  nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (ukończone studia magisterskie lub licencjackie),
 2. Obywatelstwo  polskie,
 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
 4. doświadczenie w pracy w przedszkolu oraz samodzielnym prowadzeniu grupy przedszkolnej,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Kreatywność i zaangażowanie w pracy, doświadczenie w postępowaniu z dziećmi w wieku przedszkolnym (3,4,5 – latki ),
 2. Umiejętność nawiązywania bliskich, serdecznych relacji z dziećmi,
 3. Umiejętność  pracy w zespole,
 4. Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
 5. Dobra organizacja czasu pracy. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV (życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. List  motywacyjny,
 3. Kserokopie  dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie  dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie  kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,  (zaświadczenie o niekaralności)
 7. Oświadczenie  kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Kiełpinie, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i  dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego ”, w terminie do 12.08.2016r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci po zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego zastaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Informacja telefoniczna: 58 694 21 44


 

Dyrektor Zespołu Szkół

Jolanta Kosznik


Wytworzył:Jolanta Kosznik2016-07-25
Udostępnił:Jolanta Kosznik2016-07-25 00:00:56
Zmodyfikował:Jolanta Kosznik2016-08-16 22:36:22
Ogłoszenia nieaktualne

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KIEŁPINIE

o g ł a s z a

NABÓR NA STANOWISKO – WOŹNA ODDZIAŁOWA

 

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko – woźna oddziałowa w grupie przedszkolnej

2. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół w Kiełpinie

3. Okres zatrudnienia: od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

5. Wymiar zatrudnienia: 40 godzin tygodniowo

6. Ilość wolnych stanowisk pracy: 3

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Obywatelstwo  polskie,
 2. Wykształcenie co najmniej  zawodowe,
 3. Co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na w/w stanowisku,
 5. Znajomość specyfiki pracy przedszkola,
 6. Posiadanie pełnych zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,
 7. Niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Inicjatywa  i zaangażowanie w pracy, doświadczenie w postępowaniu z dziećmi w wieku przedszkolnym (3,4,5 – latki ),
 2. Umiejętność  nawiązywania bliskich, serdecznych relacji z dziećmi,
 3. Umiejętność  pracy w zespole,
 4. Wysoka  kultura osobista,
 5. Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
 6. Dobra organizacja czasu pracy.    

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- wykonywanie obowiązków woźnej oddziałowej w grupach przedszkolnych m.in.:

 • codzienne utrzymanie wzorowej czystości sali i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
 • podawanie dzieciom posiłków o ustalonych godzinach,
 • przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i w trakcie pobytu poza placówką,
 • wspieranie nauczyciela w zakresie opieki i bezpieczeństwa dzieci,
 • pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy do zajęć, dekorowaniu sali,
 • pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
 • prowadzenie dokumentacji służbowej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV (życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. List  motywacyjny,
 3. Kserokopie  dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie  dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie  kandydata o treści: „Nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,  (zaświadczenie o niekaralności)
 7. Oświadczenie  kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Kiełpinie, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i  dopiskiem „Nabór na stanowisko - WOŹNA ODDZIAŁOWA”, w terminie do 12.08.2016r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci po zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego zastaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Informacja telefoniczna: 58 694 21 44

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Jolanta Kosznik


Wytworzył:Jolanta Kosznik2016-07-25
Udostępnił:Jolanta Kosznik2016-07-25 00:04:49
Zmodyfikował:Jolanta Kosznik2016-08-16 22:36:30
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )