BIP - Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego
 
BIP - Stowarzyszenie PS w Kiełpinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskie w Kiełpinie


ul. Szkolna 29
83-307 Kiełpino

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Formela,

E-mail: lukaszformela@zskielpino.pl

Telefon: 58-694-21-44.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Szkolnej (wejście główne), od strony parkingu (wejście boczne) oraz drugie wejście od strony parkingu (wejście boczne).
 • Do wejścia od ul. Szkolnej prowadzą schody.
 • Do wejścia od strony parkingu prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, a drugie wejście boczne jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek jest wyposażony w windę do której jest dostęp z korytarza głównego szkoły.
 • Winda umożliwia dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku Szkoły.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1 i 2.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )